DMCA


Saytda yerləşdirilmiş hər bir xəbər verilənlər bazasında saxlanılmaqdadır.

Xəbərlər hər hansı bir yazar və yaxud yazarlar tərəfindən sayta əlavə edilməməkdədir. Xüsusi hazırlanmış avtomatik işçi robotlar yəni (BOT-lar) bir və ya bir neçə qanuni dövlət xəbər saytlarını yanı sıra özəl xəbər saytlarını gəzərək yeni xəbərlər toplayır və saytımıza əlavə edir.

Hər hansı bir materialdan iradınız varsa silinməsini tələb edə bilərsiniz. Şəxsi xəbərlərinizi bizimlə paylaşa bilməzsiniz. Məqsədimiz Dünyada və Ölkəmizdə baş verən xəbərləri rahat şəkildə heç bir reklam ehtiva etmədən ödənişsiz sizə çatırmaqdır.

Ölkəmiz və Millətimizin əleyhinə yanı sıra saxta xəbər məlumatlarının alınmasının maksimum şəkildə qarşısını almağa çalışırıq.

Xəbərlərin kopyalandığı mənbələr şifrəli şəkildə saytda hərkəsə göstərilməkdədir. Bundan başqa mənbələrin tam adı xüsusi bir şəkildə bizdə saxlanılır.

Robotların saxta məlumatları tanıması inkişfaında davamlı işlər görürük.